Niet bekend Details Over Gegalvaniseerde tackernagels

R.E.I.; de stroombanen geraken logisch opgevat en uitgebalanceerd, rekening houdend met ons normale belasting en werking aangaande een installatie; alle stroombanen hebben ieder hun individuele aardgeleider; een installatie wordt derwijze opgevat dat voor de werking aangaande dit beveiligingsapparaat aangaande één enkele stroombaan, niet weet een lokalen aangaande eenzelfde peil zonder lichtwegend behoren te blijven; Art 19. Tabel uitwendige invloedsfactoren fungeert door aannemer tegengetekend te geraken. Keuring PROEVEN De installateur kan zijn verplicht de gerealiseerde installaties te verifiã«ren, door dit meten betreffende de isolatieweerstand over elke kring afzonderlijk en het totaal van een kringen. De isolatieweerstand dient te voldoen met de eisen gesteld in het A.R.E.I. - artikels 70-02, 71, en KEURINGSORGANISME De installateur is verplicht een via hem uitgevoerde elektrische installatie te laten goedkeuren via een gerenommeerd organisme het opgelegd wordt door een bouwheer ofwel ontwerper en dit met zodra de elektrische installatie afgewerkt is. Vanwege al die keuringen gaat ons keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven geraken. Het vragen, evenals een kosten verbonden met de keuring betreffende de elektrische installatie, alsook al die gebeurlijke onkosten verbonden met veranderingen, welke zouden worden opgelegd wegens disconformiteit betreffende een reglementaire voorschriften, bestaan volledig ten laste betreffende een inschrijver. De vereiste keuringsattesten dienen summier 30 kalenderdagen vóór een officiële einddatum van een werken ter beschikking gesteld worden betreffende een bouwheer. Voor het ontbreken met de keuringsattesten in de vooropgestelde periode is een aannemer verantwoordelijk voor al die eventuele bijkomende onkosten m.b.t. de ontzegeling aangaande verzegelde elektriciteitsmeters, die in voorkomend geval zullen worden verrekend met een tarieven van de betreffende netbeheerder. Portiersgebouw containerpark Boom 232

m.v. zichtbare drainageopeningen in de buitenkaders, afgedekt betreffende kunststofkapjes Profielafwerking: gemoffeld voorzien met het Qualicoat-label; toekenning en controle via de EWAA. Voorbehandeling conform een eisen van Qualicoat ofwel G.S.B. (Gutegemeinschaft fur Stuckbewschichtung). Er wordt ons waarborg bepaald betreffende 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op een hechting. Coating: klasse twee (stadsatmosfeer) Glansgraad: circa 30% (mat) Kleurtint buitenprofiel: RAL: 9005 Kleurtint binnenprofiel: idem Alle zichtbare onderdelen bestaan gemoffeld in dezelfde tint mits de profielen Een thermische onderbreking beschikt over ons doorlopende goedkeuring BUtgb of gelijkwaardig, betreffende T > 25 N/mm en Q > 25 N/mm volgens NBN EN Verbeterde thermische en luchtdichtheidsprestaties d.m.v. ons schuimband in een glassponningen. Keuring Aanvullend op de keuringscriteria betreffende artikel buitenschrijnwerk - algemeen, geldt conform dit Qualanod- en Qualicoat-label het een anodisatie ofwel laklaag in dit directe zichtvlak vrij moet bestaan van storende effecten zoals ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plaatsen, matte vlekjes, krasjes en dergelijk, welke bij daglicht betreffende het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op ons afstand aangaande 3 meter wanneer storend mogen worden waargenomen. Daar moet ons 10-jarige waarborg geraken verstrekt op de hechting en kleurvastheid met de lak, die ingaat op datum met de voorlopige oplevering profielsysteem aluminium/vaste ramen FH m2 Meting meeteenheid: ieder m2 Portiersgebouw containerpark Boom 125

73 De aardingslus dien zoveel geoorloofd uit één stuk geraken opgebouwd. Daar mogen nauwelijks verbindingen bij de funderingen worden aangebracht. Ingeval het ook niet te vermijden is, moeten deze verbindingen duidelijk geraken uitgevoerd, d.w.z. met een buitenzijde over de buitenomtrek, in ons zichtput, ofwel tegen de muur, op een plaats door te praten met het bestuur. De zichtbare verbindingen geraken geschroefd en bestaan voorzien betreffende de nodige meetklemmen vanwege controle. De twee uiteinden over een lus geraken doorheen soepele PVC-buizen tot boven een vloerpas gebracht, zodat nergens direct contact ontstaat met het beton.

65 10. GRONDWERKEN grondwerken - meestal Alle graafwerken cruciaal vanwege het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, al die wederaanvullingen rond een gerealiseerde funderingen en/ofwel kelders over een op te focussen bouwwerken. Behalve een in een eerstvolgende artikels beschreven werken, omvat een post grondwerken verder steeds: het nauwkeurig uitzetten en controleren betreffende een uit te graven zones en peilen aangaande een bouwputten en/of sleuven; het ter plaatse bezorgen en de installatie aangaande dit benodigde materieel, graafmachines, e.a.; dit uitbreken en wegruimen van hindernissen ofwel massieven met ons volume kleiner vervolgens 0,5 m3; een ongeschonden vrijwaring, een eventuele verlegging ofwel terugplaatsing betreffende aangetroffen kabels en leidingen; het droog behouden over de bouwputten en sleuven ten gevolge aangaande neerslag en/ofwel grondwater (tenzij het uitzonderlijk gemeten is bij artikel 10.60). AARD Over HET Gebied - GRONDONDERZOEK Een aannemer is, via het feit aangaande zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen aangaande het terrein en een bodemgesteldheid, waardoor het geen aanleiding kan melden tot dit indienen over verrekeningen, uitgezonderd de toegestane meerwerken voor onvoorziene omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden welke expliciet in het bestek en een samenvattende opmeting worden vermeld. Een opdrachtgever gaat instaan voor het aanleveren van: een benodigde informatie omtrent een milieuhygiënische capaciteit, welke de aannemer in staat dien stellen om bestaan prijszetting te produceren, rekening houdend met een wetgeving m.b.t. het werken betreffende uitgegraven bodem; het diepsonderingsverslag. Die documenten worden mits bijlage gevoegd voor de aanbestedingsdocumenten. De kosten vanwege deze grondonderzoeken vallen behoudens verschillende bepalingen ten laste van een bouwheer. Handelwijze Aangaande UITVOERING - PLANNING Al die op dit terrein achtergelaten boedel, afval, sluikstorten, e.

De aannemer neemt tijdig contact op met de distributiemaatschappij om de installatie te laten keuren en een definitieve connectie conform een voorschriften over een maatschappij te laten verrichten. Een plaatselijke distributiemaatschappij kan zijn Pidpa, tel. 0800/ optie 4. Toepassing Volgens organiseren en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 181

105 prefab elementen doorgaans Elementen uit gewapend beton ofwel spanbeton waarvan prefabricatie in ons fabrieksgebouw, in overdekte omstandigheid en tussen permanente controle, verplicht is en welke daarop op de werf met een verschillende constructies verbonden geraken. De werken omvatten: de prefabricatie betreffende de elementen volgens een voorgeschreven vormen, afmetingen en afwerking; dit desgewenst inwerken aangaande doorvoeren; de voorbereiding over dit draagvlak en/of een steunen; een bezorging betreffende een prefab elementen op de werf; het stellen, regelen en verankeren over de prefab elementen aan de basisconstructie, m.i.v. een nodige bevestigings- en oplegmiddelen, thermische onderbrekingsinrichtingen en uitzettingsvoegen; dit opgieten, opvoegen en/of opkitten betreffende ons aangepaste elastische kit. De normen NBN EN Algemene bepalingen vanwege geprefabriceerde betonproducten en de nationale uitbreiding NBN B bestaan over inzet. Een geprefabriceerde elementen dragen dit BENOR-keurmerk (ofwel gelijkwaardig) het een overeenkomstigheid betreffende de geldende Europese productnorm en een Belgische aanvullingsnorm aantoont. Voor de levering dien continue een attest van oorsprong en dit Benor-merk (of gelijkwaardig) gevoegd worden. Een elementen geraken vervaardigd overeenkomstig een uitvoeringsdocumenten bijvoorbeeld aangeleverd via de stabiliteitsingenieur. De uitvoeringstekeningen geraken door een fabrikant van een prefabelementen opgemaakt. Ingeval een stabiliteitsstudie van de prefabelementen evenals via een fabrikant moet uitgevoerd geraken, staat dit expliciet vermeld in verschillende artikels aangaande de elementen hieronder. Een aannemer ziet daar op toe het de elementen helemaal aansluitbaar en compatibel zijn betreffende een verschillende structurele, technische en afwerkingselementen waaruit de constructie kan zijn samengesteld.

Om uitzakken van een mortel te verhelpen, behoren te grotere laagdiktes uitgevoerd worden in enkele fasen. Een bovenzijde wordt gemakkelijk afgewerkt met een rijlat en daarop betreffende de spaan uitgevlakt. Uitzettings- en krimpvoegen worden waar nodig voorzien. De krimpvoegen worden na het uitharden gevuld met een beton betreffende gelijke opbouw. Voorbij de randen is ons soepele strook aangebracht. Zettingsvoegen in een constructies geraken in een afschotlaag doorgetrokken. Een nodige maatregelen worden genomen om dit voortijdig uitdrogen aangaande dit beton gedurende de binding tegen te kunnen. Na plaatsing gaat een voorgeschreven droogtijd in 8 worden genomen en zullen een afschotlagen beschermd geraken zolang de afdichting niet aangebracht kan zijn. Keuring Dit bovenvlak kan zijn vlak en effen. Een maximaal toegestane toleranties beantwoorden, in functie betreffende een voorziene dakafdichting en plaatsingswijze, aan TV (tabel 10). Resterende hobbels of holten dienen te geraken uitgevlakt d.m.v. het afslijpen en/of dit opvullen met een aangepaste harsmortel hellingsbeton - ook niet isolerend/zandcement dekvloer FH m2 Meting meeteenheid: m2 meetcode: netto geprojecteerde oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 geraken afgetrokken. aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) Afschotlaag opgevat bijvoorbeeld ons hechtende cementgebonden dekvloer bestemd voor iel met te brengen lagen. De mortelsamenstelling beantwoordt met een bepalingen aangaande TV Portiersgebouw containerpark Boom 108

SPECIFICATIES Maximale druk : 10 bar Maximale temperatuur : 120 C De microbellenafscheider kan verwijderd worden zonder dit drinkwater met de installatie af te laten, d.m.v. afsluitkranen vanwege en na dit apparaat. Die kan zijn ook voorzien van ons aflaatkraan. Te publiceren kort nabij een warme uitlaat met een ketel in overeenstemming met voorschriften leverancier. Toepassing In overeenstemming met het hydraulisch schema en meetstaat vuilafscheider FH st Dit betreft vuilafscheiders bestemd wegens het verminderen van vuildeeltjes in een installatie. Vuilafscheiding d.m.v. spiraaldraad, metalen ringen en dergelijke. De in dit toestel teweeg gebrachte turbulentie remt de stroming krachtig af, opdat aanwezige vuile- en metaaldeeltjes de tijd oplopen teneinde te vallen naar een bodem met de vuilafscheider. De vuilafscheider kan zijn voorzien aangaande ons ingewerkte magneetstaaf om overbodig magnetiet en losse ijzerdeeltjes aan een installatie te onttrekken. Onderaan kan zijn de vuilafscheider uitgerust met ons aflaatkraan vanwege het spuien over de opvangkamer. Die is dan ook aangesloten met ons balsifon op de riolering. Deze is uitgevoerd in messing ofwel brons betreffende schroefdraad, voorzien met ons 3-delige unionkoppeling ten behoeve aangaande vervanging ofwel onderhouden. SPECIFICATIES Maximale druk : 10 bar Maximale temperatuur : 120 C Portiersgebouw containerpark Boom 206

Daarna worden er, ten behoeve betreffende een warmtespreiding, metalen geleidingsprofielen in een voorgevormde groeven over deze isolatieplaten aangebracht. Ons 180 bochtelement zorgt wegens dit makkelijk verleggen van de leiding in bochten. Het Dry Systeem kan snel en opgeruimd geïnstalleerd geraken en er hoeft geen rekening gehouden te worden met droogtijden aangaande smeervloeren. Een bijkomend voordelig betreffende het ontbreken betreffende een smeervloer, kan zijn de korte opwarmtijd. Dit Dry Systeem mag slechts aangewend worden in combinatie met een 14 mm meerlagenbuis. Project: The Church of the resurrection, discotheek Locatie: België, Brussel Systeem: Dry Toepassing: Renovatie Oppervlakte: 350 m² 143

117 38. DAKWATERAFVOER dakwaterafvoer - doorgaans Al die werken en leveringen vanwege dit plaatsen betreffende bovengrondse elementen welke instaan voor dit opvangen en afvoeren betreffende het dakwater tot op rioleringsniveau. Materialen Een materialen wegens gootbekledingen, hanggoten en afvoerbuizen moeten en blijvend en UV-bestendig bestaan en weerstand kunnen verlenen aan de agressiviteitsklasse: klasse twee: industriële (of stedelijke) atmosfeer. Een aannemer is verplicht na te kunnen ofwel de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, hulpstukken en toebehoren mogen geplaatst worden in een vormen, afmetingen en uitvoering zoals voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten en/of ze in overeenstemming met aard en maatafstemming onderling verenigbaar bestaan. Voor onverenigbaarheden stelt hij een architect vooraf op de hoogte. Speciale aandacht moet besteed geraken aan: dit vermijden aangaande galvanische koppels voor onderling contact tussen verschillende metalen. Het metaal betreffende een grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd dit meeste stroomafwaarts worden geplaatst. het vermijden aangaande direct aanraking tussen bepaalde houtsoorten en metaal, gezien die aangaande nature corrosief kunnen bestaan wegens metalen (bv. zink, gegalvaniseerd staal ofwel aluminium, in contact betreffende taninehoudend eiken, kastanje, teak, oregon ofwel cederhout). Ook houtverduurzamingsproducten kunnen een corrosiviteit met metaal doen toenemen. het vermijden met regelrecht contact tussen zink en bitumen dat blootgesteld aan atmosferische invloeden, organische zuren mag afgeven, welke tezamen met water het zink mogen aantasten. Die bitumencorrosie mag optreden bij lood, koper en verzinkt staal. De aannemer legt vanwege een uitvoering een nodige monsters over de voorziene materialen, bekledingstypen en afwerkingsdetails ter goedkeuring voor juiste Bestuur.

13 DRAAGNETSYSTEEM BIOFLOOR GRID Het Biofloor Grid Systeem is volmaakt voor omstandigheden waarbij de verwarmings- en koelingsbuizen direct geïntegreerd geraken in een betonnen platen met een gebouw (betonkernactivering). Bovendien mag dit systeem tevens geraken aangewend in renovaties, mede door de kleine opbouwhoogte aangaande het systeem. Op de vloer (betreffende ofwel zonder isolatie) is ons kunststoffolie gelegd die dienst doet als dampscherm.

De plaatsing gebeurt overeenkomstig een op dit plaattype en oppervlaktebehandeling afgestemde handelwijze, o.a. via de keuze met de bevestigingsmiddelen en een plaatsingsrichting. De plaatsingsvoorschriften van een fabrikant worden nauwkeurig opgevolgd vulelementen aluminium PM Meting aard met de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een prijs met de buitenschrijnwerk. Vulelementen bestaande uit ons isolerende kern gecacheerd met aluminium platen. Een aluminiumplaten beantwoorden met de normen NBN EN 573, NBN EN 485 en DIN Specificaties Warmtedoorgangscoefficiënt (U dan ook-waarde) vulpaneel: max. 3,6
7
8
9 W/m2K Aard betreffende een aluminiumplaten: Nominale dikte: miniem 6
7
8
9,5 mm. Afwerking en kleur: identiek aan deze betreffende de raamprofielen. Aanvullende specificaties Aard vanhet isoloatiemateriaal met goede densiteit PPur ofwel PIR. De platen geraken beschermd betreffende een afneembare polyethyleenfilm. Een vulelementen worden aangebracht in een open systeem. Inzet Zie buitenschrijnwerk - borderel Deur van nooddouche en technisch lokaal. Portiersgebouw containerpark Boom 134

55 werfcondities nazorg PM De aannemer verbindt zichzelf ertoe om een afgewerkte bouwwerken en/of lokalen te beschermen en in prima staat te behouden tot aan een voorlopige oplevering. Daar waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. geraken voorzien veiligheidsvoorschriften meestal PM De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid al die nodige organisatorische en technische maatregelen om tijdens dit ganse verloop aangaande een werken een bescherming te waarborgen van zijn medewerkers en van alle op een werf toe te laten mensen. Meting aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een eenheidsprijzen over alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop dit veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. Materialen en uitvoering Al die werken worden uitgevoerd overeenkomstig een voorschriften van: de Codex over dit welzijn op dit werk een welzijnswet van 04/08/1996 het KB met 25/01/2001 desbetreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en hoofdhaar wijzigingen de nog geldende voorschriften van dit Doorgaans Reglement voor een Gegalvaniseerde tackernagels Arbeidsbescherming (ARAB) een diverse publicaties over dit Nationaal Actiecomité voor een Protectie en hygiëne in dit Bouwbedrijf (NAVB).

d. is voorafgaandelijk aan de werken verzameld en reglementair gestort. De graafwerken behoren te, in overeenstemming met de aard met dit gebied en overeenkomstig noodwendigheid, machinaal ofwel handmatig, uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken die handmatig dienen te uitgevoerd geraken. Daar is enkel in gespleten bouwputten gewerkt. Zo artikel desbetreffende bronbemalingen ook niet geregistreerd kan zijn in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd ingeval een last aangaande de aanneming, zonder recht op enige prijsverrekening. Mits alle voorschriften van dit bestek en een regelen nageleefd worden en mits nauwelijks beschadiging is aangebracht aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, is een uitvoeringswijze overgelaten juiste initiatief met een aannemer, die er de volle verantwoordelijkheid vanwege draagt. BESCHERMINGSMAATREGELEN Een aannemer zal zichzelf voor een aanvang met een graafwerken per aangetekend schrijven informeren bij een gemeente daar waar een ondergrondse leidingen lopen en ofwel die een risico kunnen inhouden bij de geplande bezigheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP. De verplichtingen vanwege een aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in dit AREI (artikel ) en dit ARAB (artikel 260bis). Voor schade aan ons ondergrondse kabel gedurende een uitvoering met de werken gaat de aannemer hiertoe aansprakelijk geraken gesteld. Een bezigheden mogen geen schade aanrichten met een aan de gang zijnde werken ofwel met bestaande bouwwerken. Een bodems over bouwputten en sleuven geraken beschermd anti elke schade via mineraalwater ofwel vorst. Iedere gebeurlijke beschadiging valt ten laste over een aannemer. De aannemer vindt al die nodige schikkingen teneinde afkalvingen tijdens de uitvoering betreffende de werken te vermijden. Indien een graafwerken de stabiliteit aangaande bepaalde constructies in dit gedrang mogen Portiersgebouw containerpark Boom 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *